ស៊េរីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WP17 / 18/26 Pyrex Cup Stubby Cup Stubby